Založ si blog

Rozhovor o slovenských dejinách s Martinom Homzom 4. časť

11. JB: V roku 2018 som na tv lux videl reláciu V Samárii pri studni, kde ste diskutovali s Andrejom Botekom o počiatkoch kresťanstva na našom území. Tam ste vtedy spomenuli pre mňa takú zaujímavú, ale aj ťažko uchopiteľnú informáciu, že Brno bolo pomenované podľa Pribinu. Ja som nad tým uvažoval, lebo som si to nevedel zaradiť do štandardného modelu dejín, ako sa učí na dejepise, či to nemohlo byť aj tak, že Pribina bol vládcom nielen v Nitre, ale aj na Morave. A ten Mojmír nebol suverénny vládca nejakého malého kniežatstva, ale len veľmož, ktorý sa vzbúril proti svojmu vládcovi Pribinovi a po ňom sa ujal vlády.

V tejto súvislosti som sa zaujímal aj, či sa nachádzajú na Morave nejaké dediny s názvom Moravany alebo Moravce, lebo aj vy vo svojej knihe Nové ostne píšete, že tie obce s názvom Moravany, Moravce boli miesta posádok Moravanov, ktorí dávali pozor na Nitranov. Zistil som, že aj na Morave napr. pri Brne a Hodoníne sú dediny s názvom Moravany. Pri Ostrihome boli tiež Moravce Nagy Maros.

To, že Brno bolo pomenované podľa nitrianskeho kniežaťa Pribinu, napísal bavorský (vieme, že Nitrava mala blízko k Bavorsku) historik Aventinus z 16. storočia. Okrem toho spomína aj Bratislavu ako Wratislasburgium už k roku 805.

Aká je hodnovernosť tohto historika a ako sa pozeráte na tú moju špekulatívnu úvahu?

MH: V slovenskej historiografii ešte Aventinus nebol podrobený historickej kritike. Taktiež sa mu vyhýbajú, pochopiteľne, naši česky píšuci susedia. Je s tým trochu problém aj v nemeckej historiografii. Ja sledujem určitý čas, čo o tom píšu nemeckí autori. Najmä Stefan Albrecht, lebo to je asi najväčší znalec veľkomoravskej tematiky. Ale ani on sa Aventinovi pri svojej analýze ríšskych prameňov vo vzťahu k Veľkej Morave ešte podrobnejšie nevenoval.

Áno, ste na veľmi dobrej ceste v tom, že tie počiatky toho, ja to tak rád opakujem, čo nazývame tradične a zaužívane, ale nepresne, Veľká Morava, stoja úplne v totálnej hmle. Jediné, čo vieme je, že v roku 822 sa vo Frankfurte objavujú zrazu poslovia Moravanov a ešte sa tam objavujú poslovia Avarov. A tam, kde by sme čakali nás, Nitranov a Pribinu, tak tam sú neuchopiteľní Pretenecenti. Toto je veľmi zaujímavý moment, ktorý vôbec nie je jasný.

828, túto zmienku pokladám za ozaj prijatú historiografiou, napriek tomu, že teraz v jednej časti slovenskej historiografie, hoci marginálnej, vznikajú také diskrepancie okolo toho, či sa to stalo alebo nestalo. V tomto roku prichádza Salzburský arcibiskup Adalram vysvätiť kostol Pribinovi v Nitre, na jeho majetku v Nitrave. Vieme teda, že Nitra existovala a že tu Pribina fungoval.

Potom sú tu archeologické a jazykovedné dáta, ktorým nateraz chýba hlbšia systematika. Preto nám ešte nijako nepomáhajú v tom, aby sme tú genézu stavu pred Veľkou Moravou nejako presnejšie popísali. Niečo však predsa len indikujú. Upozorním na takú veľmi jednoduchú vec ako Modra a Modra. Máme Modru, nad ktorou je veľkomoravské hradisko v Malých Karpatoch. A potom máme Modru, ktorá je pri Velehrade na Morave. Máme tu zjavnú dualitu miestnych názvov, ktoré podobne ako Žabokreky v Nitriansku a Žabokreky v Turci na niečo poukazujú. Kvôli osvetleniu, pozrite Nový Amsterdam… Je aj starý Amsterdam. Máme Nový Zéland, ale zase je aj Zéland pôvodný, Nový York je starý York… Dualita názvov hovorí o tom, že niekto odniekiaľ niekam prišiel, niekto niečo dobil a založil tam nejakú novú osadu a nazval ju podľa miesta, ktoré bolo jeho srdcu blízke.

To, či bola iniciatíva pri politickej organizácii naddunajských priestorov po oboch brehoch rieky Moravy uvoľnených od Avarov po porážke avarského kaganátu roku 796 najprv v rukách Pribinovcov z Nitry, a Moravania na čele s Mojmírovcami následne boli tí, ktorí sa vzbúrili proti dominancii tohto rodu, je špekulatívna vec. Na základe čítania Aventina by sa to ale povedať mohlo. V každom prípade si to však vyžaduje podrobnejšie skúmanie. Ja som vám ale veľmi vďačný za túto otázku, pretože nad ňou dlhodobo dumám a odpoveď na ňu si vyžaduje ešte dosť veľkú prácu.

Teraz je jasné iba jedno, že politické subjekty z východnej i západnej strany Moravy vykazujú značné rozdiely v charaktere ich štruktúry. Aktuálny hlavný trend výkladu počiatkov Veľkej Moravy je však v rukách česky píšucich archeológov a historikov. Vďaka nemu, čo tu teraz máme a čomu sa aktuálne verí, lebo to je taká viera, nič iné, lebo tých prameňov nie je veľa, je o tom, že Pribina bol miestny, pomerne nedôležitý vládca. Pritom si mnohí z vedcov spoza Moravy želajú, aby to bol nejaký vedľajší, najlepšie nemanželský, Mojmírovec. Týmto výkladom neustále podkladajú nadradenosť kniežatstva Moravy voči okolitým politickým subjektom. Majú naozaj nádherné archeologické pramene, ale písomne nič z toho, čo čoraz odvážnejšie tvrdia, nemajú ničím podložené. Naopak jediné lokality, ktoré z písomných prameňov 9. storočia vieme 100% stotožniť s dnes existujúcimi sú Nitra a Devín. Ak by sme zobrali toho Aventina, potom aj Bratislava…

Keď hovoríme o Pribinovi, treba zdôrazniť, že to bol skutočne významný vládca, a nie hocikto, lebo keď mu prišiel kostol vysvätiť do Nitry sám salzburský arcibiskup Adalram, bola to veľká politická vec. Ale Pribinovi a jeho synovi Koceľovi chodili vysväcovať kostoly aj ďalší salzburskí arcibiskupi, potom keď dostal Zadunajsko do vlastníctva. A tiež vieme, že Pribina nechal v Blatnohrade postaviť ten 53 metrový Kostol sv. Hadriána. Jedným slovom Pribina bol mimoriadne dôležitá osoba s vážnymi vzťahmi na bavorsko-franské elity.

Odkiaľ však pramení dôležitosť Pribinovcov? Ak to nebolo vďaka ich krvi, čomu by nasvedčovalo meno Pribinu, ktoré nie je bitematické, musela vyplývať z ich vojenských a organizačných schopností. A tu sme znovu niekde pri avarsko-franských vojnách a ich následkoch. Vieme, že Pribina bol zabitý v roku 860. V roku 828 však už musel byť dospelý a najneskôr v tomto roku sa oženil s podľa mena neznámou bavorskou aristokratkou. Narodil sa teda okolo roku 800, pred definitívnu porážku Avarského kaganátu, ktorá sa datuje 811. To ale znamená, že kľúčovou postavou, ktorá sa pričinila o vzostup Pribinovcov, bol jeho otec – knieža X, ktorý spolu s Bavormi, Frankami, Bulharmi a inými Slovanmi pomáhal zničiť avarské politické štruktúry v priestoroch Podunajska. Tento muž patril do generácie dolnodunajského kniežaťa Ľudovíta (Ljudevita), ktorý v roku 817 po smrti Karola Veľkého viedol najvýznamnejšie povstanie južných Slovanov proti Franskej moci. Patril však tiež do generácie slovanských elít, ktorých existenciu dnešní archeológovia, nie celkom premyslene, zrušili s, podľa nich neexistujúcim, blatnícko-mikulčickým horizontom materiálnej kultúry. „Vynorenie“ sa Moravanov do dejín naopak spájam s koncom avarských štruktúr. Predpokladám určitú avarsko-moravskú kontinuitu, ako ju naznačuje avarsko-slovanské pohrebisko z Devínskej Novej Vsi. Sídelné, ekonomické, kultúrne, cirkevné, politické štruktúry, ktoré matne sledujeme okolo Nitry, sú jasne viditeľné v písomnom, archeologickom i lingvistickom pramennom materiáli zachovanom v prípade ich Panónskeho kniežatstva. Možno teda predpokladať, že boli prenesené do Zadunajska práve Pribinovcami. Na Morave sa však neobjavujú. Nemáme tam služobnícke osady, nemáme tam dvorce s kostolmi veľmožov ako v Ducovom alebo Réceskúte pri Blatnohrade, nemáme tam ani náznak nejakého súkromného vlastníctva, atď. To sú dosť vážne veci, ktoré poukazujú na to, že Nitriansko bolo štruktúrované inak. Nitre samotnej podľa všetkého dlhodobo patrilo aj prvenstvo medzi mestami a centrami nad Dunajom, ktoré boli pre ríšu nejako zaujímavé. Podotýkam, že to miesto nestratila ani pádom Mojmírovcov.

12. JB: O Pribinovom význame svedčí aj to, že dostal manželku z významného bavorského rodu Wilhelmovcov. Ešte som chcel dodať to, že Pribinovo vyhnanie Mojmírom je spomenuté len v jednom spise, O obrátení Bavorov a Korutáncov, ale to sa všeobecne prijíma. Nestretol som sa s tým, že by to bolo spochybňované.

MH: Je to spochybniteľné. V odpisoch spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, ktoré máme k dispozícii sa ten zápis o vysvätení kostola v Nitre objavuje na marginálii ako vsuvka, ktorú tam niekto sekundárne dopísal. Môže to znamenať všeličo. „Aha, tu sme niečo vynechali“ a dopisuje sa to. Lenže tí vedci, ktorí o tom mnohokrát špekulovali, autority ako Wolfram, nikdy nepochybovali o tom, že išlo skôr o nedbalosť prepisovateľa, než o nejakú intenčnú neskoršiu vsuvku, ktorá tam bola z tých alebo oných dôvodov dodaná. Jednoducho to obsahovo súvisí s tým, čo autor Conversia o Pribinovi píše neskôr. Chýba teda dôvod, pre ktorý by to mal niekto „ex post“ dopísať. No a je tu aj archaický názov Nitry ako Nitrava, ktorý by neskorší autor už nemal odkiaľ poznať.

Aby som to zosumarizoval. Skôr by som sa prikláňal k tej interpretácii, že mladý Ľudovít Nemec sa v prípade Pribinu v Regensburgu zle zorientoval a vsadil na Moravanov. Niekto ho podľa všetkého zle informoval o výsledku návštevy Adalráma v Nitre v roku 828, lebo my vieme, že výsledok tejto návštevy bola skutočnosť, že Pribina nebojoval proti Bulharom, ktorí zaujali franskú Panóniu. Adalrám podľa všetkého prišiel do Nitravy aj ako Ľudovítov diplomat, ktorý mal vyjednať Pribinovu vojenskú pomoc proti Bulharom, ktorí v roku 827 obsadili franskú Panóniu. Pribina pri tejto príležitosti zaujal postoj, ktorému sa v diplomacii hovorí „ozbrojená neutralita“. Prečo my o tom môžeme takto hovoriť? Lebo, keď prichádza k nedorozumeniu medzi Ľudovítom Nemcom a Pribinom, tak Pribina odchádza k Bulharom. Ak by bol bojoval proti Bulharom v tom roku 828, nikdy by tam nemohol ísť. Nebol by tam dostal politický azyl, ktorý trval skoro 10 rokov. Niekto z Regensburgu teda informoval Ľudovíta Nemca, že Pribina proti Bulharom nepomohol, teda je to zradca. Keďže mal bavorskú manželku a Frankovia neboli ešte pevní v Bavorsku a v jeho ovládaní, tak sa Pribina pravdepodobne dostal na zoznam nepriateľov Ľudovíta Nemca. To mohlo viesť k tomu, že Moravania „dostali zelenú“ na to, aby zaútočili na Pribinovu dŕžavu v Nitriansku. Pribina však s nimi podľa všetkého nebojoval, ale sa išiel prostredníctvom Radboda, ktorý bol správcom Východnej marky, spýtať rovno Ľudovíta Nemca, čo sa vlastne deje? Keď sa dozvedel krutú pravdu, že on a jeho ľudia boli v Regensburgu zradení, tak odišiel k nepriateľom Franskej ríše, to znamená, k Bulharom. Aby Ľudovít Nemec mohol spoľahlivo ovládnuť Bavorsko, musel obmedziť vplyv bavorských spojencov a k nim na prvom mieste patril Pribina… Preto, podľa všetkého, podporil Moravanov. Lenže výsledok toho bol taký, že Moravania Ľudovítovi Nemcovi začali rýchlo prerastať cez hlavu. To je tiež začiatok zmierenia medzi Ľudovítom Nemcom a bavorsko-pribinovskou stranou.

Je tu však ešte jedna vec, ktorá je často problematizovaná. Otázka Pribinovho pohanstva. Tam si myslím, že ten náš informátor, ktorý spísal spis O obrátení Bavorov a Korutáncov si tak trošku vymýšľal a musel si vymýšľať, lebo nemohol napísať, že Ľudovít Nemec je strašný hlupák a veľmi sa zmýlil vo vyhodnocovaní politickej situácie na východe svojej ríše. A preto retrospektívne, keď vznikal ten spis, teda okolo roku 870, keď už Pribinov syn Koceľ bol vysokopostavený gróf v ríšskej hierarchii, a Pribina mal povesť zástancu záujmov Ľudovíta Nemca aj proti Moravanom, tak nebolo možné povedať „Aha, aký blbý bol Ľudovít Nemec v tom 830 (?) roku“. Bolo teda potrebné si vymyslieť iný príbeh, anekdotu o Pribinovom pohanstve a jeho následnom krste, ktorá dodatočne ospravedlnila postup Ľudovíta Nemca v uvedenom prípade.

(Pokračovanie na budúce)

Tŕnistá cesta k slovenskej suverenite

04.07.2024

Odrodilectvo Slovensko má minimálne od 19. storočia tradíciu inteligencie a elít (šľachta), ktoré zrádzali svoj národ a pridávali sa na stranu jeho neprajníkov. Veľká časť našej inteligencie sa v 19. a na začiatku 20. storočia pomaďarčila. Aj taká výrazná osobnosť ako J.M. Hurban sa vyjadril, že sa z módy pomaďarčoval, až kým nestretol Ľ. [...]

Kráska z Pezinka odchádza

16.06.2024

Zuzana Čaputová predstavuje rozporuplne vnímanú osobnosť. Pre jedných je to zásadný politický talent (M. Tódová), stelesnenie politickej dokonalosti, nadpolitička, nadžena, skôr anjel alebo bohyňa, ktorá k nám zostúpila z vyšších sfér, aby nám svojím životom ukázala cestu. Na tento obraz nadväzuje až náboženské uctievanie jej osoby. Pre druhých je [...]

Anatómia nenávisti- „Slušní ľudia“ vs. „Dezoláti“

20.05.2024

Keby som mal povedať, kto nesie za atentát a vyhrotenie napätia v našej spoločnosti najväčšiu mieru morálnej či duchovnej zodpovednosti, tak sú to meinstrímové médiá, ktoré dlhé roky vedú masívnu a sústredenú kampaň proti Ficovi. Médiá majú právo politikov kritizovať, aj ich kontrolovať, ale v tomto prípade už bola prekročená únosná miera, [...]

Hranie na mobile, pr clanok, nepouzivat

Viaceré krajiny sveta postihol výpadok internetu, paralyzoval dopravu, banky aj médiá

19.07.2024 09:59

Rozsiahly výpadok internetového spojenia narušil prevádzku bánk, leteckú dopravu či televízne vysielanie v mnohých krajinách sveta.

Bangladéš, demonštranti, protest, Dháka, študenti

FOTO: Krvavé protesty v Bangladéši: Vládne budovy horia, rabovanie a desiatky mŕtvych. Televízie prestali vysielať

19.07.2024 09:07

Niekoľko tisíc protestujúcich vtrhlo do budovy štátnej TV, kde všetko demolovali a časť budovy podpálili.

Trump

Zmierenie? Trump ani nechcel vysloviť Bidenovo meno. Bude z neho (na jeden deň) diktátor?

19.07.2024 06:46

Republikánsky prezidentský nominant Donald Trump (78) je na vrchole moci.

Tel Aviv, Izrael, výbuch

Tel Avivom otriasol výbuch, išlo zrejme o dron. Hlásia mŕtveho a ranených

19.07.2024 06:17, aktualizované: 08:39

Na sociálnych sieťach a v izraelských médiách sa objavili videá zachytávajúce výbuch, ktorému tesne predchádza svištivý zvuk.

jozefbugar

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 18
Celková čítanosť: 45863x
Priemerná čítanosť článkov: 2548x

Autor blogu

Kategórie